Liên hệ

Trung tâm Tin Học & Ngoại Ngữ GLOBAL ABILITIES

  • Địa chỉ: 10F, TTXVN, 81 Quang Trung Street, Hai Chau 1 Ward, Hai Chau District, Da Nang City, Viet Nam
  • Email: nhan.dk@japanictlearning.com
  • Số điện thoại: 0972 619 070